Sběr dopravních dat

Cílem projektu je snížení emisí skleníkových plynů v dopravě. Prostředkem pro dosažení cíle jsou chytré technologie koordinující dopravu a zvyšující její efektivitu.

Stávající datová infrastruktura krajské dopravy je plněna daty z bezkontaktních čipových karet OPUSCARD a z GPS dat monitorujících pohyb autobusů a vlaků. Infrastrukturu spravuje centrální dispečink krajského koordinátora dopravy Korid LK. Získaná data aktuálně využívá především pro přestupní vazby mezi jednotlivými módy dopravy a pro modelaci jízdného. 

Informace o dopravě jsou pro cestující dostupné na webových stránkách IDOL.

Aktuálně nejvíce chybí přesná data o počtu přepravených osob všemi formami dopravy v kraji (za minulá období a v reálném čase). K dispozici jsou pouze data z veřejné dopravy. Chybí online data z křižovatek, odbavovacích zařízení, parkovišť apod. Neexistuje systém pro sběr a vyhodnocování takových dat a pro jejich sdílení s veřejností (ať už formou webu, nebo mobilní aplikace). Stávající stav znemožňuje měření efektivity zaváděných opatření. Nelze reagovat adekvátně dle potřeby.

Akční plán navrhuje konkrétní kroky ze strany samosprávy reprezentované Krajským úřadem Libereckého kraje a jeho příspěvkovými organizacemi a ze strany partnerských organizací, měst, provozovatelů hromadné dopravy, světelných křižovatek, parkovišť apod.

Garant: Odbor dopravy Libereckého kraje
Nositel: KORID LK

Kroky ze strany Libereckého kraje

 • Koordinace celého procesu a zapojování partnerů (hledání synergií)

 • Vývoj datového rozhraní pro sběr dat a informací z dopravy, z centrálního dispečinku, z křižovatek, odbavovacích zařízení, parkovišť apod. (tzv. middleware)

 • Vývoj datového rozhraní pro poskytování online informací o dopravě veřejnosti, propojení s existující nebo vyvinutou mobilní aplikací

 • Zveřejňování dopravních informací prostřednictvím komunikačních kanálů kraje (web, sociální sítě, media relations apod.)

Kroky ze strany partnerů

 • Instalace monitorovacích systémů (snímače, senzory, chytré semafory, odbavovací systémy, mobilní navigace řidičů, dopravní kamery)

 • Sběr dat o pohybu osobních aut, o pohybu osob, o pohybu cestujících, o naplněnosti vozidel veřejné dopravy, o preferencích cestujících

 • Poskytování těchto dat do middleware

Naše cíle

 • Zkrácení času nutného pro dojížďku do zaměstnání nebo do školy

 • Zvýšení počtu uživatelů služeb poskytujících dopravní informace v reálném čase

 • Zvýšení množství informací o dopravě v reálném čase, dostupných prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu

 • Optimalizace nákladů na zajištění dopravní obslužnosti v méně vytížených časech zapojením sdílené ekonomiky

 • Snížení emisí skleníkových plynů díky úspoře pohonných hmot

 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (pěší a cyklisté) na celkovém objemu dopravy v kraji

 • Zvýšení počtu cest veřejnou dopravou na osobu za rok

 • Zvýšení počtu opatření směřujících k odklonu preferencí od individuální dopravy směrem k dopravě hromadné

Dokumenty ke stažení

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.