Analýzy

Mapování a analýzy

Inovační prostředí je v každém regionu unikátní, formované mnohdy dlouhou a specifickou historií. K efektivnímu rozvoji inovačního prostředí v dnešní dynamické době přispívá, pokud jsou jeho konkurenční výhody, slabá místa, příležitosti i hrozby dobře definovány. Dostupnost informací snižuje neurčitost a nejistotu a napomáhá všem aktérům ke správným rozhodnutím.

V Libereckém kraji je vynakládáno velké úsilí za účelem podrobného poznání inovačního prostředí. Významnou roli hraje Agentura regionálního rozvoje, tým Smart akcelerátor. Vytváříme informační zdroje sloužící místním aktérům a rozhodovacím procesům na všech úrovních.

Analýza technologických a ekonomických trendů Libereckého kraje

Cílem analýzy je identifikovat a detailně zmapovat dynamické obory Libereckého kraje v závislosti na globálních technologických trendech, které formují a budou v příštích letech formovat inovační prostředí regionu. Analýza identifikuje konkrétní příležitosti a hrozby, se kterými by měl Liberecký kraj pracovat tak, aby dokázal globální trendy využít pro rozvoj svého inovačního ekosystému.

Výstupy analýzy

V Libereckém kraji prudce stoupá počet hi-tech a ICT firem

V Libereckém kraji za poslední desetiletí vzrostl počet hi-tech a ICT firem téměř na dvojnásobek. Potvrzuje to analýza provedená Agenturou regionálního rozvoje na základě statistických dat firemního prostředí.

„Velmi dobrá je životaschopnost nových hi-tech firem. Z těch, které za posledních deset v kraji vznikly, se 98,5 % dočkalo třetí dekády. V republice je to třetí nejvyšší hodnota,” říká Martina Pšeničková, manažerka projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje fungujícího pod hlavičkou ARR.

Analýza pro rozvoj digitalizace Libereckého kraje

Digitalizace je průřezovým tématem pronikajícím do výzkumných a vývojových projektů, firemních procesů, procesů veřejné správy i do životů občanů. Analýza mapuje situaci na evropské, národní i regionální úrovni, sleduje postavení Libereckého kraje ve vybraných indikátorech a definuje jeho silná a slabá místa.

Analýza textilního průmyslu v Libereckém kraji

Textilní průmysl je jedním z tradičních odvětví Libereckého kraje, ve kterém se nachází unikátní know-how a vyvinuli se z něj některé další specializace regionu. Analýza má za cíl kvantitativně zmapovat textilní průmysl v Libereckém kraji i v ostatních regionech a definovat hlavní výzkumné směry.

Analýza regionálních sítí spolupráce v rámci Libereckého kraje

Inovační prostředí je zapotřebí vnímat jako organickou strukturu vztahů, které se neustále mění a vzájemně ovlivňují. Zdrojem informací o jejich struktuře jsou spolupráce na výzkumných projektech. Hlavním účelem analýzy je vytvořit a vyhodnotit mapy sítí spolupráce ve vztahu k doménám specializace.

Analýza mezinárodních sítí spolupráce subjektů Libereckého kraje

Tato analýza navazuje na Analýzu regionálních sítí spolupráce a popisuje subjekty z Libereckého kraje, které spolupracují na mezinárodních projektech, jejich role v projektech a jejich partnerské subjekty ze zahraničí. Ke každé doméně specializace vznikla unikátní síť spolupráce vycházející z tematického zaměření projektů. Z mapování vyplynula výzkumná témata, která místní aktéři řeší na mezinárodní úrovni.

Analýza klastrového potenciálu Libereckého kraje

Technologické klastry hrají ústřední roli v progresivních inovacích, obchodní konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti regionálních inovačních ekosystémů. Cílem studie je vytvořit podklad pro podporu ekonomického růstu a konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím spolupráce v oborových klastrech. Studie se zaměřuje na tři významné konkurenceschopné obory.

Analýza rychle rostoucích firem v Libereckém kraji

Rychle rostoucí firmy většinou spadají do kategorie MSP (malé a střední podniky). Vykazují významný a stálý ekonomický růst a mají nezanedbatelný podíl na tvorbě nových pracovních míst. Pro zařazení do kategorie rychle rostoucích firem musí subjekt dosáhnout meziroční růst obratu, tržeb nebo počtu zaměstnanců ve výši alespoň 20 %, a to ve třech po sobě jdoucích obdobích. Analýza nahlíží na rychle rostoucí firmy z různých pohledů a zabývá se jejich specifiky.

Mapování zájmového vzdělávání ve STEM v Libereckém kraji

Mapování se zaměřuje na neformální vzdělávání v oblasti STEM (přírodní vědy, technika a technologie, matematika), identifikuje vzdělávací aktivity a jejich poskytovatele v Libereckém kraji. Zájmové a neformální vzdělání je alternativou a doplněním klasické školní výuky, která není schopna dostatečně reagovat na rychle se měnící části curricula. Mezi mapované oblasti patří bariéry dalšího rozvoje, geografická působnost, technologické vybavení, zdroje financování nebo potenciál spolupráce v rámci ekosystému. Součástí dokumentu je i katalog hlavních poskytovatelů neformálního vzdělávání ve STEM v Libereckém kraji podle ORP.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.