Evidenční systém sbírkových předmětů

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti obsahu sbírkových fondů krajským institucím a veřejnosti. Prostředkem pro dosažení cíle je evidence sbírkových předmětů v kraji v jednotném digitálním prostředí.

Evidence sbírkových předmětů není v současné době řešena systematicky a jednotně. Část subjektů využívá systémy typu DEMUS, popř. BACH. Rozsah stávající digitalizace v těchto nevyhovujících systémech je zhruba jedna pětina. Dlouhodobě je stav neudržitelný. Potřeba evidence se dotýká zhruba 1,6 milionu sbírkových předmětů celkem.

Liberecký kraj činí kroky pro zřízení centrálního depozitáře sbírkových předmětů. Dále je zapojen do iniciativy a přípravy podmínek pro ESIF 2021+ na národní úrovni.

Veškeré sbírkové předměty spravované příspěvkovými organizacemi kraje musí být ze zákona spravovány řádně. Základním posláním veřejné správy v této oblasti je ochrana kulturního dědictví. Jednotný digitální evidenční systém je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout. Snadno dostupná data zabezpečí organizacím a jednotlivcům transparentní přístup ke kulturnímu dědictví.  Konkrétním benefitem je ulehčení práce vědeckovýzkumným pracovníkům, vzdělávacím institucím i firmám. Jedním z hmatatelných výstupů pro veřejnost je pak zvýšení kvality prezentace sbírkových předmětů, ať už formou online, nebo formou výstav. Od toho se odvíjí zvýšení povědomí o kulturním dědictví kraje a podpora cestovního ruchu.

Cílem projektu je rovněž zvýšení úrovně interoperability zřizovaných institucí a jejich zřizovatele.

Hlavním krokem pro naplnění cílů je zřízení datového centra a jednotné metodiky pro všechny zainteresované subjekty, naplnění centra daty a následné vybudování webového portálu za účelem zpřístupnění těchto dat odborné i široké veřejnosti.

Garant a nositel: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje

Projekt Evidenční systém sbírkových předmětů je aktuálně vyřazen z Akčního plánu. Jeho realizace však nadále pokračuje v gesci Libereckého kraje.

Naše cíle

  • Zlepšení dostupnosti informací o sbírkových předmětech institucí spravovaných krajem

  • Lépe evidovaná a digitalizovaná data vedoucí ke kvalitnější péči o kulturní dědictví kraje

  • Zavedení možnosti multikriteriálního vyhledávání, provazba na evidence a funkce různého druhu: sledování zápůjček, práce v systému, zveřejňování apod.

  • Zvýšení povědomí o kulturním dědictví kraje, podpora cestovního ruchu

Dokumenty ke stažení

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.