Smart Akcelerátor Libereckého kraje II

Projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje II (dále SALK II) se v letech 2019–2022 zaměřil na posílení inovačního ekosystému Libereckého kraje na podkladu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3).

Cílem projektu SALK II bylo zajistit rozvoj kapacit, organizačních struktur a znalostí v regionu, profilovat Liberecký kraj jako prostředí, kde se daří inovacím, výzkumu a vývoji. Projekt podpořil proces podnikatelského objevování (EDP), identifikoval a přípravil konkrétní strategické projekty řešící zásadní výzvy a potřeby Libereckého kraje (např. JCE kybernetické bezpečnosti). Nedílnou součástí byly vzdělávací aktivity a propagace inovačního ekosystému směrem k odborné i široké veřejnosti (soutěže Business Talent a Liberec Ideathon, akce PechaKucha Nigt Liberec).

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SALK II:

  • Základní tým – tým SALK působí pod hlavičkou ARR - Agentury pro regionální rozvoj a Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK. Pomocí široké škály aktivit podporuje rozvoj inovačního prostředí v Libereckém kraji. Stěžejním dokumentem pro jeho aktivity je krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR. Významnou roli při koordinaci aktivit hrají pravidelná setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a odborných inovačních platforem. Projekty vzešlé z aktivit SALK se průběžně ukládají do Akčního plánu projektu.

  • Mapování – tým SALK provádí mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v Libereckém kraji. Probíhají terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a průběžné vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Hlavní výstupy mapování jsou zpracovány a zveřejněny v sekci Analýzy.

  • Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu přípravu strategických projektů v kraji. Liberecký kraj příjemcům poskytuje Asistenční vouchery v hodnotě do 300 000 Kč na zpracování projektových záměrů usilujících o financování z veřejných zdrojů především z ČR a EU.

  • Propagace - cílem aktivity je vybudovat regionální inovační značku a portál 1012plus a oslovit jejich prostřednictvím odbornou i širokou veřejnost. Propagace se týká především pozoruhodných aktivit a úspěchů firem, organizací nebo jednotlivců inovačního ekosystému Libereckého kraje.

  • Vzdělávání - cílem aktivity je vzdělávání týmu SALK a posilování relevantních kompetencí ve veřejné správě, samosprávě a v partnerských organizací, které jsou součástí inovačního ekosystému Libereckého kraje. Součástí aktivity jsou rovněž akce pro širokou veřejnost.

  • Twinning - prostřednictvím spolupráce s izraelským partnerem se tým SALK detailně seznámí s aktivitami a zkušenostmi daného partnera a pomocí společných aktivit zajistí osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl najít využití v podmínkách kraje.

Základní parametry projektu SALK II:

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369

  • Realizátor projektu: Liberecký kraj

  • Doba realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 12. 2022

  • Rozpočet projektu: 25 276 385,82 Kč

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.