Moderní energetika pro Liberecký kraj

Moderní energetika pro Liberecký kraj

Racionalizace energetického mixu pro zajištění stability v regionu

Energetiku řadíme mezi palčivá témata dneška. Řeší ji veřejná správa, domácnosti i firmy. Válka na Ukrajině akcelerovala energetickou krizi a poukázala na závislost Evropy na fosilních palivech. Více než kdy jindy pociťujeme naléhavost racionalizace energetického mixu a systematické tvorby úsporných opatření. Řešení nepřinese jeden zázračný nápad, ale soubor menších efektivních kroků. Liberecký kraj a jeho Agentura regionálního rozvoje aktivně postupují v hledání cest a propojování významných aktérů v regionu. 

Naše cíle

  • Propojit jednotlivé aktéry v oblasti energetiky, výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím platformy moderní energetiky, diskusních stolů, workshopů a dalších forem navazování spolupráce. 

  • Šířit osvětu v oblasti energetických trendů a možností řešení pro jednotlivé skupiny aktérů formou organizace workshopů, seminářů, exkurzí a dalších akcí včetně zapojení dostupných komunikačních kanálů ARR.

  • Monitoring aktuálního dění v oblasti energetiky s využitím členství v Unii komunitní energetiky, účast na tematických akcích, vzdělávání týmu, setkání se relevantními odborníky apod. Identifikace příkladů dobré praxe v ČR a zahraniční, přenos zkušeností do regionu. 

  • Podpořit výzkum, vývoj a inovace v oblasti alternativních zdrojů energie, ukládání energie z obnovitelných zdrojů, hledání nových technologických řešení v oblasti energií, smart city apod.

  • Poskytnout základní servis v oblasti vyhledávání vhodných dotačních příležitostí, přípravy projektů a hledání vhodných partnerů.

Naše aktivity

Cílem všech aktivit Agentury regionálního rozvoje a Libereckého kraje je pomoci regionu s řešením současné energetické situace podporou výzkumu a vývoje nových technologií v energetice a jejich transferu do praxe, konkrétně obnovitelných a alternativních zdrojů nebo komunitně sdílené energetiky.

Chceme budovat vzájemně výhodná dlouhodobá partnerství, pomáhat s hledáním vhodných finančních zdrojů a s přípravou žádostí zaměřených na výzkum a inovace v energetice. Chceme se zasazovat o zvyšování energetické účinnosti a snižování negativního dopadu na životní prostředí v Libereckém kraji.

Platforma moderní energetiky v Libereckém kraji 

Začátkem roku 2023 iniciovala Agentura regionálního rozvoje společně s Libereckým krajem založení Platformy moderní energetiky v Libereckém kraji, užší skupiny spolupracujících organizací zastřešujících toto téma v regionu. 

Platforma je složená z odborníků na energetiku a ze subjektů, které se v tématu aktivně profilují a chtějí jej v regionu cíleně rozvíjet. Členy platformy jsou mj.: Liberecký kraj a Statutární město Liberec, Teplárna Liberec, Unie komunitní energetiky, Místních akční skupiny v LK, Agentura CzechInvest, Technická univerzita v Liberci (KEZ), energetičtí specialisté, zástupci firem a další. 

Základní úkoly platformy: 

  • Identifikovat a rozvíjet témata klíčová pro region v oblasti moderní / udržitelné energetiky.

  • Aktivně utvářet obsah akcí, přinášet do regionu zajímavé prezentující a hodnotné příklady dobré praxe. 

  • Vytvořit informační servis pro členy platformy. 

  • Zpětně vyhodnocovat přínos realizovaných akcí a v návaznosti sestavovat plán dalších aktivit. 

Workshopy, semináře, roadtripy, exkurze a další

Naším úkolem je cílená práce s tématem energetiky. Chceme do regionu přinášet aktuální informace a příklady dobré praxe, navazovat nová partnerství, iniciovat spolupráci jednotlivých aktérů. Naším prvotním cílem je z této sumy informací vytvořit konkrétní plány a realizovat konkrétní záměry v oblasti moderní energetiky.

23/11/2023 Roadtrip po energetických zařízeních Libereckého kraje

Věděli jste o tom, že i v našem kraji existuje několik míst, ve kterých obce nebo soukromí investoři vybudovali a provozují zajímavá energetická zařízení? Přidejte se k nám na jednodenní roadtrip po vybraných inspirativních místech. U každého z nich je připravena komentovaná prohlídka a možnost diskuze s majiteli či provozovateli.

Společně navštívíme:

▶️ malý větrný park v Jindřichovicích pod Smrkem

▶️ kotelnu na biomasu v Chrastavě

▶️ bioplynovou stanici v Křižanech

▶️ soubor pasivních domů Atrea v Koberovech

Počet míst je limitován. Prosíme o včasnou registraci nejdéle do 14. listopadu 2023.

16/5/2023 Platforma moderní energetiky v Libereckém kraji

Na druhém setkání platformy jsme zhodnotili dosavadní aktivity a otevřeli tato témata:

➡️ Odborné prezentace "Trendy a zkušenosti z oblasti EPC projektů" (Radim Kohoutek z Asociace poskytovatelů energetických služeb) a "Automatizace fotovoltaických elektráren"  (Dušan Ferbas z regionální firmy Solar monitor Turnov). Prezentace zahrnovaly prostor pro diskuzi, ke stažení jsou níže.

➡️ Informace o nových propojeních subjektů z Libereckého kraje i mimo kraj (např. Katedra energetických zařízení TUL a UKEN připravili společný projekt v komunitní energetice). Další členové platformy začali aktivně komunikovat mezi sebou.

Proběhla diskuse nad podněty pro další období:

➡️ Šíření tématu EPC projektů (trendy a praktické zkušenosti)

➡️ Uspořádání semináře/exkurze, prezentace příkladů dobré praxe s tematikou technologií OZE.

➡️ Další akce podporující téma komunitní energetiky (po schválení LEX OZE II.)

➡️ Diskuse obecně na téma sdílené energetiky, využití technologií s vazbou na veřejné zakázky, financování, možnosti distribuční sítě aj.

Poznámka pod čarou: na webu UKEN lze stáhnout brožuru s aktuální tematikou: Jak na společnou fotovoltaiku v bytových domech.

12/4/2023 Kulatý stůl "Komunitní energetika kraje a statutárních měst"

Opět jsme na půdě Agentury regionálního rozvoje otevřeli téma moderní a udržitelné energetiky. Tentokrát se nám podařilo na žádost Libereckého kraje spojit politické reprezentace kraje a měst Liberec a Jablonec nad Nisou a zároveň k jednomu stolu přizvat odborníky na energetiku z kraje i z obou zmiňovaných měst. Více informací najdete v článku zde.

28/3/2023 Seminář „Komunitní energetika – šance pro Liberecký kraj

Liberecký kraj se rozhodl na své půdě otevřít žhavé téma komunitní energetiky. Seminář pořádaný krajskou Agenturou regionálního rozvoje ukázal cesty k novým projektům využívajícím potenciál této formy energetiky. Zároveň přinesl velké množství praktických poznatků, jak v regionu výhledově zefektivnit i zlevnit nakládání s energiemi. Více informací najdete v článku zde.

Naše reference

Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice. V budoucnu očekává významné úspory energií 
Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice. V budoucnu očekává významné úspory energií 
Liberecký kraj se rozhodl na své půdě otevřít žhavé téma komunitní energetiky. Seminář pořádaný krajskou Agenturou regionálního rozvoje ukázal cesty k novým projektům využívajícím potenciál této formy energetiky. Zároveň přinesl velké množství praktických poznatků, jak v regionu výhledově zefektivnit i zlevnit nakládání s energiemi.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.